Zorgvolmacht kan ook voor een bedrijf


Zorgvolmacht kan ook onderhands en zelfs voor een bedrijf
Sinds 1 september 2014 zijn de wettelijke regels inzake de bescherming van meerderjarige onbekwame personen grondig gewijzigd. Met de zorgvolmacht is de mogelijkheid gecreëerd om via een eenvoudige overeenkomst een of meerdere personen, lasthebbers, aan te duiden die dienen in te staan voor het beheer van uw vermogen tijdens de periode dat u tijdelijk dan wel permanent niet meer bekwaam zal zijn om dit beheer zelf waar te nemen.

Zorgvolmacht kan ook voor uw bedrijf
De inhoud van een zorgvolmacht kan vrij worden bepaald. U kan voorzien in uitgebreide bevoegdheden voor de lasthebber tot het beheren van uw vermogen, alsook tot het beschikken over uw vermogen.
Voor wat het beheer betreft, kan u bijvoorbeeld bepalingen in de volmacht opnemen inzake het afsluiten of opvolgen van huurcontracten, het ontvangen van huurgelden, het behartigen van bancaire aangelegenheden, het afsluiten van de nodige verzekeringen, het herinvesteren van vervallen effecten enz. De volmacht kan ook voorzien in de opvolging van uw onderneming, zodat uw bedrijf kan worden voortgezet.


Zorgvolmacht vermogensrechtelijk
U kan de lasthebber toelaten om over uw vermogen te beschikken middels bijvoorbeeld verkoop of zelfs schenking van (roerende of onroerende) goederen. Dit was onder de oude wettelijke regeling ondenkbaar.

Wanneer zorgvolmacht beslist notarieel
De volmacht moet niet noodzakelijk de vorm aannemen van een notariële akte. Indien de volmacht voorziet in een machtiging om onroerende goederen te verkopen of om schenkingen te doen, is het verstandig de zorgvolmacht notarieel te laten opstellen.


Wanneer treedt zorgvolmacht in werking
Er is geen voorafgaande rechterlijke controle of machtiging vereist opdat de zorgvolmacht in werking zou treden. Een goed opgestelde volmacht beschrijft de omstandigheden waarin onbekwaamheid intreedt en de volmacht dus zijn uitwerking moet krijgen. Het is de lasthebber die beoordeelt of deze omstandigheden zich al dan niet voordoen.

Keuze lasthebber
Het is belangrijk de keuze en de taken van de lasthebber zorgvuldig te overwegen. Hij kan onderdeel zijn van de uitvoering van uw ingezette financiële en of successierechtelijke planning. Hij kan uw vermogen verder beheren. Hij kan tevens de oplossing zijn voor de voortzetting van uw onderneming.

Een zorgvolmacht is de moeite waard om bij stil te staan en het overwegen waard. Hij laat u toe om op een eenvoudige en discrete wijze het beheer van uw vermogen te organiseren voor het geval u tijdelijk of permanent onbekwaam zou worden, en dit zonder dat daarvoor een rechter hoeft tussen te komen.


Mr. Peter Soffers MFP
1 april 2016
WKGGroep Antwerpen (B) en Roosendaal (Nl)