Rechter vordert afbraak van twee huizen


Rechter vordert afbraak van twee huizen
Rechter vordert afbraak van twee huizen en geeft daarmee Nederlanders hetgeen hen toekomt. Gedoe met de buren eindigt tot afbraak van twee huizen die zonder vergunning waren gebouwd.

De heer en mevrouw R. en P. hebben een huis in de streek rond Luik in de buurt van de Nederlandse grens. Ze waren al lange tijd in conflict met hun buurman. Met deze buren hebben zij in mede-eigendom een toegangsweg en een binnenplaats.
R. en P. verweten hun buurman dat die de gemeenschappelijke delen niet correct onderhield en schadelijke activiteiten op het terrein uitvoerde.
De buurman was tevens eigenaar van twee huizen die waren gebouwd zonder vergunning en vlak naast hun woning lagen.
Ondanks herhaaldelijke verzoeken van R. en P. bij de overheid, kwamen noch de gemeente noch het Waals Gewest tussenbeide om een einde te maken aan die situatie. Integendeel, de gemeente probeerde de twee woningen zelfs te regulariseren. Na een tussenkomst van de advocaat van R. en P. werd de vergunning voor beide woningen vernietigd. Toch bleven de huizen gewoon staan, en noch de gemeente, noch het gewest waren van plan om de afbraak ervan te eisen.


Waals gewest procedeert tegen uitspraak van rechter tot afbraak
R. en P. beslisten daarom om niet verder af te wachten. In plaats van dat het Waals Gewest in rechte optrad deed dat namens R. en P. hun advocaat en vorderde hij de afbraak. Toen het Waals Gewest daarvan op de hoogte was gesteld door de eigenaar spande het Waals Gewest samen een procedure aan. In plaats van de afbraak van de huizen te vorderen, vroeg het gewest de rechters de huizen te regulariseren. De advocaat van het Waals Gewest argumenteerde dat alleen het gewest het stedenbouwkundig beleid kan bepalen en als enige al dan niet kan beslissen om de afbraak van woningen te eisen.

Rechters verwerpen verzoek tot regularisatie
Zowel in eerste aanleg als in beroep verwierpen de rechters het verzoek van het Waals Gewest en bevalen de afbraak van beide woningen. Ze waren van oordeel dat het standpunt van het Waals Gewest, dat stelde dat de betreffende woningen konden worden geregulariseerd, onwettig was. De huizen lagen op het bestemmingsplan immers in agrarisch gebied. Hoewel ze waren opgetrokken op de plaats waar zich de ruïnes van eerdere gebouwen bevonden, die dateerden van voor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan, waren de rechters van mening dat de verbouwingswerken veel te omvangrijk waren om te kunnen worden geregulariseerd.

De woningen moeten dan ook worden afgebroken.

De eigenaar ervan heeft echter beroep ingesteld bij het Hof van Cassatie.


Mr. Gautier Beaujean
BVAvocats
Rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namen, +32 474 78 44 07

www.bvavocats.be
g.beaujean@bvavocats.be