Wijzigingen in aangifteformulier personenbelasting


Wijzigingen in aangifteformulier personenbelasting 2016
Waals Weekblad zet samen met Ivan Verschueren van WKG Groep de wijzigingen in het aangifteformulier kort op een rijtje. 
Voor de papieren aangifte heeft men uiterlijk tot 30 juni 2016 de tijd. Doet men de aangifte elektronisch dient dat uiterlijk op 13 juli 2016 te zijn gedaan.

Voor degenen die gebruik maken van een mandataris (accountant, fiscalist, belasting-consulent) is de datum 27 oktober 2016.


Belangrijkste wijzigingen aangifteformulier deel 1
De belastingaangifte voor aanslagjaar 2016 telt 43 nieuwe codes, 5 codes zijn vervallen.
De gewesten hebben gebruik gemaakt van hun bevoegdheid om wijzigingen in de gewestelijke belastingverminderingen door te voeren (codes 3 en 4).


In deel 1 voor de aangifte 2016 onder andere volgende belangrijke wijzigingen:

Vak I
Wijziging of eerste mededeling
In vak I kan men nu naast bankrekening, telefoonnummer ook het e-mailadres vermelden.

Vak IV
Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag

Toegevoegd de codes 1317 en 2317 voor aantal werkelijk gepresteerde overuren die recht geven op een overwerktoeslag die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 360 uren.

Vak V
Pensioenen

Bij de codes 1222-39 en 2222-09 moet het bedrag van de spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden worden vermeld die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 8%, voorheen 10%.

Bedrijfsvoorheffing is opgesplitst in 2 delen:
code 1225-36 en 2225-36 deel dat verrekenbaar is en terugbetaalbaar

code 1425-30 en 2425-97 deel dat wel verrekenbaar is maar niet terugbetaalbaar.

Vak IX
Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- of opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel

Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten onder meer bevoegd voor de fiscale behandeling van uitgaven voor het verwerven of behouden van de ‘eigen woning’.
Voor een andere dan de eigen woning wordt de belastingvermindering nog altijd op federaal niveau toegekend.

Zowel de gewestelijke als de federale belastingregeling heeft afzonderlijke codes op het aangifteformulier.


Vak X
Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen

Rubriek H, alleen Waals Gewest in verband met het aantal dienstencheques.

Rubriek J, verwerven aandelen startende kleine vennootschappen:
code 1318-40 en 2328-10 voor belasting-vermindering 30%

code 1320-38 en 2320-08 voor de belastingvermindering van 45%
 

Vak XIV
Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland, juridische constructies en leningen aan startende kleine ondernemingen

Meer informatie in verband met juridische constructies als gevolg van de kaaimantaks.

Onder D moet
het aantal leningen worden opgegeven dat tussen 1 augustus 2015 en 31 december 2015 aan startende kleine ondernemingen is verstrekt via een erkend crowdfundingplatform, codes 1088-76 en 2088-46.


 

Belangrijkste wijzigingen aangifteformulier deel 2

Vak XVI
Diverse inkomsten

Voor zakelijke zekerheidsovereenkomsten of leningen afgesloten vanaf 1 februari 2015
code 1126-38 en 2126-08 met roerende voorheffing van 20%
code 1129-35 en 2129-05 met roerende voorheffing van 10%.
en
anders:
code 1189-72 en 2189-42 met 20%
code 1190-71 en 2190-41 met 10%.

Vak XX
Voorheffingen zelfstandige beroepswerkzaamheid

Vervallen

Chris Kruijssen
24 juni 2016

Met dank aan Ivan Verschueren van WKG Groep, Antwerpen